งานของพวกเรา

          โครงการซากุระดําเนินงานด้านหอพักเป็นกิจกรรมหลัก โดยการรับเด็กชาวไทยภูเขาทุกเผ่า ทุกศาสนาที่ยากจนและด้อยโอกาส จากหมู่บ้านต่าง ๆโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญและไม่มีโรงเรียนในหมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาอยู่ในหอพักและเรียนหนังสือ โดยทางโครงการจะหาครอบครัวอุปการะให้กับเด็ก เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างการศึกษาแก่เด็กดังกล่าว ปัจจุบันมีเด็กทั้งชายและหญิงในความช่วยเหลือของโครงการมากกว่า 500 คน เป็นเด็กชาวไทยภูเขาทั้งสิ้น 5 เผ่า และมีหอพักภายใต้การดำเนินงานของโครงการซากุระ 2 หอพัก ได้แก่ หอพักซากุระ (บ้านน้ำลัด) และ หอพักซากุระเอโกะโฮม (บ้านรวมมิตร ปัจจุบันหยุดดำเนินการชั่วคราว) ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวของโครงการฯ จะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะให้เปล่า โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นภายหลังจากจบการศึกษา

สำรวจบ้านนักเรียนที่มาสมัครเข้าหอพัก

ให้อย่างมีคุณค่า

โครงการซากุระได้พยายามช่วยเหลือเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาให้ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

หอพักนักเรียนซากุระ

หอพักนักเรียนซากุระ ตั้งอยู่ เลขที่ 364/1 หมู่ 3 บ้านน้ําลัด ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีหอพักสําหรับนักเรียน 3 หลัง ได้แก่ หอพักลิลลี่ หอพักซิมิจึ สําหรับนักเรียนหญิง และหอพักเซโฮกุสําหรับนักเรียนชาย

หอพักลิลลี่

หอพักลิลลี่ เป็นอาคารหอพัก 3 ชั้น เป็นที่พักอาศัยของเด็กนักเรียนหญิง จำนวนประมาณ 60 คน ภายในอาคารมีห้องพักสำหรับแขก เจ้าหน้าที่หอพักและห้องเก็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่ใช้แจกหรือบริจาค

หอพักซิมิจึ

หอพักซิมิจึ เป็นอาคารชั้นเดียว เป็นที่พักสำหรับเด็กนักเรียนหญิง มีนักเรียนพักอาศัยจำนวน 30 คน ซึ่งติดกับโรงอาหารนักเรียนหญิงของโครงการซากุระและบ้านพักเจ้าหน้าที่หญิง

หอพักเซโฮกุ

หอพักเซโฮกุ เป็นอาคารสองชั้น ที่พักของนักเรียนชาย โดยชั้นที่หนึ่งเป็นโรงอาหารเด็กนักเรียนชาย ห้องครัว ห้องเก็บของ – อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ โรงเก็บรถยนต์และห้องนอนเจ้าหน้าที่แม่ครัว ส่วนชั้นที่สอง เป็นที่พักอาศัยของนักเรียนชาย ห้องนอนเจ้าหน้าที่ผู้ชายและห้องนอนแขก

     

หอพักซากุระ เอโกะโฮม (สาขาบ้านรวมมิตร)

ปีการศึกษา 2545 โครงการซากุระได้ขยายการช่วยเหลือเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา โดยเปิดโครงการหอพักซากุระ เอโกะ โฮม (หอพักสาขา) เพิ่มอีกหนึ่งโครงการ ตั้งอยู่บ้านรวมมิตร (บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากโครงการซากุระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร มีนักเรียนหอพักประมาณ 30 คน ซึ่งกำลังอยู่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันได้หยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของโครงการซากุระ

อาคารสำนักงาน

ภายในสำนักงานมีห้องธุรการ ห้องนอน พนักงาน ห้องนอนแขก และห้องครัวสำหรับ ทำอาหารให้นักเรียนหอพัก

หอพักนักเรียนชาย

เป็นอาคารสองชั้น โดยชั้นหนึ่งเป็นห้องสมุดและห้องสหกรณ์ขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็นที่พักอาศัยของนักเรียนชาย

หอพักนักเรียนหญิง

เป็นอาคารสองชั้นเช่นเดียวกับหอพักนักเรียนชาย โดยชั้นที่หนึ่งใช้สำหรับเป็นโรงอาหาร สถานที่ประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนชั้นที่สองเป็นที่พักอาศัยของนักเรียนหญิง

ชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนแรกเข้าปีแรก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน จะได้รับชุดนักเรียน 1 ชุด พร้อมเนทไทค์ ถุงเท้า 2 คู่ รองเท้านักเรียนหรือรองเท้าผ้าใบอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 คู่ และชุดลูกเสือ – เนตรนารีครบชุด 1 ชุดและมัธยมศึกษาตอนปลายให้เบิกใช้จากทุนที่มอบให้

          ทุนการศึกษาต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.3 ลงมา ช่วยเหลือค่าเทอมการศึกษาตามจริงที่เกิดขึ้น ส่วนระดับชั้นที่สูงขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ดังนี้

 • ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีแรกที่เข้าเรียน ให้ 7,000 บาทต่อคน เป็นค่าชุดนักเรียนนักศึกษาที่สามารถเบิกได้ทันที 2,000 บาท และเบิกเป็นค่าการศึกษาเทอมละ 2,500 บาท
 • ระดับชั้น ม.5-6 และ ปวช.2-3 ให้ 5,000 บาทต่อคน เป็นค่าการศึกษาเทอมละ 2,500 บาท
 • ระดับ ปวส. ให้ 10,000 บาทต่อคน เป็นค่าการศึกษาเทอมละ 5,000 บาท
 • ระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ 15,000 บาทต่อคน เป็นค่าการศึกษา โดยเฉลี่ยเบิกต่อเทอมตามจำนวนเทอมที่มีต่อปี
 • ระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดอื่น ให้ปีละ 20,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของผู้ให้ทุนการศึกษา ซึ่งสามารถเบิกได้เทอมละเท่า ๆ กัน ตามจำนวนเทอมที่มีต่อปี

          การช่วยเหลือของโครงการพยายามช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนทุกคนได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างน้อย ยกเว้นกรณีที่เด็กนักเรียนต้องออกจากโครงการซากุระ เพราะกระทําผิดกฎระเบียบที่กำหนดไว้ของโครงการถึงขั้นร้ายแรงสุดที่จะอภัย หรือด้วยเหตุผลอื่นที่ทําให้เด็กนักเรียนต้องออกจากการเป็นเด็กนักเรียนในความช่วยเหลือของโครงการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กนักเรียนจบ ม.3 ต้องพิจารณาว่าสมควรได้รับทุนต่อหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประพฤติ ความสนใจเรียน ผลการเรียนและพิจารณาด้าน อื่น ๆ ของเด็กนักเรียนในระหว่างที่ได้ทุนของโครงการฯ ที่ผ่านมา ถ้าพิจารณาแล้วสมควรได้รับทุนต่อ ทางโครงการฯ จะให้ความช่วยเหลือต่อจนสุดความสามารถของเด็กนักเรียน ซึ่งอาจเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในอนาคตต่อไป

 • อาหารวันละ 3 มื้อ
 • ค่ารักษาพยาบาลปีละ 800 บาทต่อคน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • ให้เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • มีรถบริการรับ – ส่งนักเรียน ที่มีสถานที่เรียนอยู่ไกลจากหอพัก

ถ่ายรูปกับผู้มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารกลางวัน

เด็กๆรับอุปกรณ์การเรียนและของใช้ประจำวัน

นอกจากนี้โครงการซากุระยังมีกิจกรรมพิเศษ เช่น พิธีต้อนรับน้องใหม่ กีฬาสีหอพัก พิธีจบหลักสูตร งานประเพณีและวันสําคัญต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนทุนได้มีการแสดงออกถึงทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ และในระหว่าที่พักอาศัยอยู่ในหอพักซากุระ ก็มีกำหนดกิจกรรมในแต่ละวันไว้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและฝึกเด็กนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและสามัคคี โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการหรือพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลเสมอ

กิจกรรมของนักเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์

 • 05.30 – 05.50 น. ตื่นนอน
 • 05.50 – 06.00 น. ทำเวรประจำวัน
 • 06.30 – 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 07.20 – 16.20 น. นักเรียนทุกคนไปโรงเรียน
 • 16.30 – 17.00 น. ทำเวรประจำวัน
 • 17.30 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
 • 19.30 – 21.00 น. อ่านหนังสือ ทำการบ้าน
 • 21.00 – 05.30 น. นักเรียนทุกคนเข้านอน

กิจกรรมวันหยุด

 • วันศุกร์ 19.00 น. – 22.30 น. ดูทีวี /(ดูวีดีโอตามโอกาส)
 • วันเสาร์ ::
 • 08.00 – 09.00 น. กิจกรรมพัฒนาหอพัก
 • 09.30 – 11.00 น. อ่านหนังสือ ทำการบ้าน
 • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมชมรม
 • 20.15 – 22. 30 น. ดูทีวีแล้วเข้านอน
 • วันอาทิตย์ ::
 • 08.00 – 10.00 น. ดูทีวี
 • 10.00 – 12.00 น. หัตถกรรม ( ปักผ้า )
 • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 15.30 – 16.30 น. ขัดพื้น ทำเวรประจำวัน
 • 19.30 – 21.00 น. นักเรียนทุกคนร่วมประชุมประจำสัปดาห์แล้วเข้านอน

หมายเหตุ เวลานอกเหนือที่กำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามปกติเหมือนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเวลาหรือกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม