ร่วมสนับสนุน

ร่วมสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กโครงการซากุระ

ระบบผู้อุปการะ

ผู้สนับสนุนการดำเนินงาน

1

ผู้มีจิตเมตตาชาวญี่ปุ่น (คณะผู้อุปการะ)

2

บริษัทหรือกลุ่มเอกชนจากประเทศญี่ปุ่น เช่น ชมรม หรือ สโมสรต่างๆ เป็นต้น

3

บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กองทุนซากุระ

          กองทุนซากุระ ใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหอพักซากุระ ค่าบริหาร ค่าเล่าเรียนของเด็กนักเรียนหอพัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบนดอย รวมทั้งการช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กที่อยู่บนดอย ฯลฯ ถ้าท่านต้องการร่วมบริจาคเข้ากองทุนซากุระ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการซากุระ

ครอบครัวผู้อุปการะ

          ครอบครัวผู้อุปการะ คือ ผู้ที่มีจิตใจเมตตาและเห็นความสําคัญด้านการศึกษาของเด็กเยาวชนชาวไทยภูเขา ได้รับเด็กนักเรียนหอพักในโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและให้ความอุปการะส่งเรียนเหมือนเป็นบุตรบุญธรรม (ทั้งนี้ไม่ใช่บุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) โดยผู้อุปการะ 1 คน อาจจะให้ความอุปการะเด็กนักเรียน 1 คนหรือมากกว่าก็ได้ โดยผู้อุปการะจะให้ความช่วยเหลือเป็นทุนปีละ 32,000 บาทต่อเด็กนักเรียน 1 คนในขณะเดียวกันเด็กนักเรียน 1 คน อาจจะมีผู้อุปการะมากกว่า 1 คนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ทุนที่ผู้อุปการะสนับสนุนในแต่ละปี ทางโครงการฯ จะใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ที่พัก ค่าเล่าเรียนของเด็กนักเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในโครงการฯ

ผู้อุปการะพานักเรียนเที่ยวชมสวนสัตว์

ระบบผู้อุปการะ

 1. ทุนโครงการซากุระ คือ การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กชาวไทยภูเขาในประเทศไทย โดยใช้ระบบครอบครัวอุปการะ ซึ่งทางโครงการเรียกผู้ให้การสนับสนุนว่า “ผู้อุปการะ” (ซาโตโอยะ) และเรียกเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือว่า “นักเรียนทุนโครงการซากุระ” หรือ “เด็กหอพักโครงการซากุระ” (ซาโตโงะ) แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นบุตรบุญธรรมและไม่มีอํานาจใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นอกจากการให้ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียนเท่านั้น
 2. เงินทุนการศึกษาแต่ละทุนที่ผู้อุปการะช่วยเหลือนั้น ทางโครงการจะนํามารวมกันเรียกว่า “กองทุนผู้อุปการะ” โดยหนึ่งทุนการศึกษาเท่ากับ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ในส่วนของการดําเนินงานของโครงการซากุระ จะนําเงินกองทุนผู้อุปการะดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในโครงการฯ
 3. ผู้ที่ต้องการเป็นผู้อุปการะสามารถช่วยเหลือปีละหนึ่งทุนหรือปีละหลายทุนก็ได้ และขณะเดียวกันในหนึ่งทุนอาจจะช่วยเหลือร่วมกับผู้อื่น หรือรวมเป็นกลุ่มแล้วช่วยก็ได้เช่นกัน
 4. ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุนโครงการซากุระแต่ละคน ทางโครงการจะพยายามช่วยเหลือจนเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างน้อย จากนั้นจะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของโครงการซากุระ สําหรับผู้อุปการะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามความพร้อมและสภาพเศรษฐกิจของตน โดยมิได้มีการกําหนดเวลาหรือมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่กรณีที่ไม่รับเป็นผู้อุปการะต่อแล้วขอความกรุณาแจ้งให้โครงการซากุระทราบด้วย
 5. ผู้อุปการะสามารถติดต่อกับนักเรียนทุนโครงการซากุระได้โดยทางจดหมาย โดยต้องติดต่อผ่านโครงการฯ ก่อน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ติดต่อกับเด็กโดยตรง
 6. ผู้อุปการะสามารถให้ของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ แก่นักเรียนทุนผ่านโครงการซากุระได้ โดยต้องไม่เป็นสิ่งของที่มีราคาแพง เงินสด หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  ผู้อุปการะเตรียมมอบของขวัญคริสต์มาส
 7. ผู้อุปการะสามารถมาเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนและการดําเนินงานของโครงการฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 -16.00 น. เด็ก ๆ ไปโรงเรียน) โดยติดต่อมาก่อนล่วงหน้าประมาณหนึ่งสัปดาห์ เพราะทางโครงการอาจมีกิจกรรมหรือพนักงานไม่อยู่ ทำให้อาจไม่สะดวกต้อนรับได้พอควร
 8. สําหรับผู้อุปการะที่อยากจะไปเยี่ยมหมู่บ้านของนักเรียนทุน ถ้านักเรียนทุนและผู้ปกครองที่บ้านสะดวกหรือไม่ติดธุระ ทางโครงการฯ สามารถพาไปได้และต้องกลับเข้ามาหอพักภายในวันเดียวกัน โดยผู้อุปการะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารถและค่าน้ำมันรถเอง
  ผู้อุปการะเยี่ยมบ้านลูกผู้อุปถัมภ์
 9. โครงการซากุระดําเนินงานการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขามามากกว่า 30 ปี ภายใต้หลักเมตตาธรรม โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หรือสัญญาผูกมัดใด ๆ ภายหลังจบการศึกษาของเด็กนักเรียนทุน ดังนั้นโครงการซากุระจึงต้องการเฉพาะผู้มีจิตเมตตาและบริสุทธิ์ใจในการเข้ามาช่วยเหลือหรือเป็นผู้อุปการะ โดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงทั้งสิ้น เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มชีวิตที่ดีให้แก่เด็กชาวไทยภูเขาที่ยากจนและด้อยโอกาสอย่างแท้จริง

ค่าใช้จ่ายประจำปีของนักเรียน โดยเฉลี่ยต่อคน (บาท)

 • ค่าอาหาร 10,880

  ร้อยละ 34

 • ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สและน้ำประปา 2,880

  ร้อยละ 9

 • ค่าการศึกษา 6,400

  ร้อยละ 20

 • ค่าเดินทางและติดต่อสื่อสาร 6,080

  ร้อยละ 19

 • ค่าประกันและค่าพยาบาล 960

  ร้อยละ 3

 • ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง 1,920

  ร้อยละ 6

 • ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ 2,240

  ร้อยละ 7

 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 640

  ร้อยละ 2

 • รวม 32,000

  ร้อย่ละ 100

ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคได้ที่นี่

 • บริจาคสิ่งของ โครงการซากุระยินดีรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ทั้งใหม่และของใช้มือสองต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน และของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น เพื่อให้แก่นักเรียนหอพักในโครงการซากุระ และนําไปบริจาคให้กับชาวไทยภูเขาในหมู่บ้านที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกลความเจริญในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
  แจกเสื้อผ้ามือสองให้พี่น้องบนดอยในประเทศไทย
 • บริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนซากุระ ยินดีรับบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนซากุระเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในหอพักซากุระ ค่าบริหาร ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนหอพัก และค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบนดอย รวมทั้งการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กที่อยู่บนดอยห่างไกลความเจริญ บริจาคตามจิตศรัทธา จำนวนเท่าไรก็ได้

ช่องทางบริจาค

 • บัญชีธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย
  ชื่อบัญชี SAKURA PROJECT BY MR.TAKASHI SHINODA
  หมายเลขบัญชี 154-2-61871-6
 • ที่อยู่ สำนักงานสถานสงเคราะห์เด็กโครงการซากุระ
  โครงการซากุระ 364/1 หมู่ 3 บ้านน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
  โทรศัพท์ : 053-750664, 053-750560, 08-11118980
  แฟกซ์ : 053-750560
  E-Mail : hokao_skr@hotmail.com

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดได้ทำการบริจาคแล้วขอความกรุณาติดต่อกลับทางเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กโครงการซากุระ เพื่อจัดทำบันทึกไว้เป็นข้อมูล ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือ E-Mail ที่ระบุไว้

ทางสถานสงเคราะห์ฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง